Chuyển giao kỹ thuật trực tiếp

Hướng dẫn học viên thực hành phương pháp cấy mi sinh học

Giảng dạy lý thuyết về cách làm và những lưu ý trong khi làm của phương pháp.

Rất nhiều khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ sản phẩm.